PETITIE ZONDER (ZWEM)WATER GEEN GROEI!

Home » Archief » PETITIE ZONDER (ZWEM)WATER GEEN GROEI!

EEN PETITIE MET 1.845 HANDTEKENINGEN VOOR BEHOUD VAN HET ZWEMBADIN VLAGTWEDDE

Geachte leden van de raad van de gemeente Westerwolde,

Voor u ligt een gezamenlijk schrijven van de Ondernemersvereniging en de Vereniging van
Dorpsbelangen van Vlagtwedde, mede ondertekend door maar liefst 1.845 stemmers via onze
petitie “Red ons zwembad!”. De reden van dit schrijven is dan ook het door u te behandelen
agendapunt: GO/NO-GO besluit volgende fase zwembad ParcEmslandermeer.

Het doel van dit schrijven is u duidelijk te maken welke functie en betekenis het zwembad heeft voor
ons dorp, haar mensen, de ondernemers, de wijde omgeving…..en dus voor de gemeente
Westerwolde! We hopen u hiermee te laten inzien dat behoud van het zwembad niet alleen gaat
om een bak met water, maar dat deze vele liters water voor heel veel mensen, in een groot
verzorgingsgebied veel betekenen: zonder water geen groei!
Onze beide verenigingen zien zeker het nut van deze vele liters water in:

Zwemles zorgt voor zwemveiligheid èn bedrijvigheid:

Zonder al die liters water kunnen de kinderen uit de wijde omgeving geen zwemles ontvangen. En
dat in een land waar water een grote hoofdrol speelt. Tijdens, na en voor de zwemlessen worden de
inkopen gepland in ons dorp, een goede bron van inkomsten voor onze ondernemers. Van de
jaarlijks circa 101.000 bezoekers zijn maar liefst 40.000 gerelateerd aan zwemles en
doelgroepactiviteiten. Samen met de ‘gewone’ zwemmers uit de regio trekt deze zwemvoorziening
dus tenminste 50% van het aantal bezoekers uit de eigen regio. Het betreft dus zeker geen zwembad
voor het parc alleen. En dat het hele jaar door, want het zwembad is 365 dagen per jaar open!

Gemeentelijke Detailhandelsvisie 2019 bevestigd belang van het zwembad:

In de (nog concept eindversie?) van de gemeentelijke detailhandelsvisie 2019 staat het belang van
het zwembad voor (het winkelaanbod van) het dorp Vlagtwedde als volgt verwoord:

4.2 Vlagtwedde
Vlagtwedde ligt ongeveer in het midden van de nieuwe gemeente, en is na Ter Apel qua grootte en
verzorgingsfunctie de tweede kern. Het winkelgebied van Vlagtwedde heeft een beperkt bovenlokale
verzorgingsfunctie voor de kern zelf en de direct omliggende dorpen. Daarnaast heeft Vlagtwedde
een toeristisch recreatieve functie. De aanwezigheid van een zwembad is in dit verband een
belangrijke voorziening.

Versterking economische situatie in Westerwolde vraagt investering in recreatie en toerisme: dus
kerntaak gemeente!

In hetzelfde document wordt benadrukt dat recreatie en toerisme de belangrijkste sector is
waarmee de gemeente Westerwolde de economische positie kan versterken. Daarmee lijkt er geen
discussie meer mogelijk of gemeentelijke inzet en investering in toeristische en recreatieve
voorzieningen – zoals de zwembaden – tot de kerntaken van deze mooie gemeente Westerwolde
behoren.

Zwembad legt basis onder (uitbreiding van) het parc

En wat als het zwembad zou verdwijnen…..? Het is een feit dat de bezettingsgraad op een
vakantiepark zonder zwembad 50-70% lager is. Dat lijkt op het eerste oog misschien een zaak voor
het parc zelf……maar schijn bedriegt! Dit treft de lokale economie hard: het huidige (mede dankzij
het parc) bovengemiddelde winkelbestand in het dorp wordt zwaar getroffen. En daarmee worden
ook de inkomsten van de gemeente Westerwolde zwaar getroffen: minder toeristenbelasting,
minder ozb door waardedaling van panden op het parc èn in het dorp.

Van schrikbeeld…:

In het zwartste scenario vrezen wij een ‘failliet’ dorp: stelt u zich eens voor dat het parc als
recreatiepark niet langer renderend te krijgen is en al die woningen noodgedwongen aan de
woningmarkt van Vlagtwedde worden toegevoegd. Dat betekent voor de inwoners flinke
waardedaling en leegstand. En dat betekent voor de gemeente een flinke jaarlijkse kostenpost voor
onderhoud aan wegen, bruggen en beschoeiingen voor de gemeente….en dat terwijl tegelijkertijd de
inkomsten uit toeristenbelasting zullen opdrogen.

….naar bloeiend perspectief:

In het mooiste scenario zien wij een dorp vol groei..…mede dankzij het zwemwater: het parc blijft in
stand en krijgt met de toenemende belangstelling voor ons gebied alle kans om de al lang
gedroomde vervolgfase (Lanesloot e.o.) te realiseren. Dat betekent een blijvend gezonde
woningmarkt en winkelbestand voor onze inwoners en bedrijven en verhuurrendement op het parc.
Voor de gemeente betekent dat niet alleen meer toeristenbelasting, maar ook meer huiseigenaren
om bij te dragen aan de jaarlijkse exploitatiekosten van het zwembad. Zie hier een prachtige winwin-win.

Groei heeft vruchtbare bodem nodig

We moeten gezamenlijk kijken naar onze toekomst. Willen we een florerend, economisch sterk en
toeristische pijler zijn? En ook een leefbaar dorp, welke voorzien is van allerlei belangrijke
voorzieningen voor jong en oud die er aan bijdragen dat onze jeugd hier graag blijft wonen. Want
dat kan zeker! We hebben alle middelen in huis……nog wel…! Vlagtwedde is krachtig, maar de
voedingsbodem moet goed zijn en blijven. Het zwembad is een van de pijlers, die staat voor
leefbaarheid, economie en toerisme. Zonder (zwem)water geen groei!

Breed draagvlak
Hierin staan wij niet alleen. De afgelopen periode hebben wij een actie “Red ons zwembad” opgezet.
Doormiddel van een website en flyers konden mensen hun stem uitbrengen. Maar liefst 1.852
hebben gestemd op onze petitie, waarvan 1.845 mensen voor behoud van ons zwembad hebben
gestemd en niet alleen vanuit Vlagtwedde of onze gemeente , maar ook daarbuiten. Al die steun
kunnen wij – en kunt u als raad van de gemeente Westerwolde – zeker niet zomaar naast ons neer
leggen.

De kost gaat voor de bate – maak keuzes daarom niet ‘penny wise, poundfoolish’

In eerdere discussie in uw raad zijn kritische kanttekeningen gemaakt bij wat ‘het overnemen van
het zwembad van een commerciële partij’ genoemd is. Het zou ook geen taak van de gemeente zijn
om een zwembad te runnen. Voor een gemeente waarin recreatie en toerisme dè economische
motor is (zie hiervoor ook de passage in paragraaf 3.2 van bijgevoegde ‘Gemeentelijke
detailhandelsvisie Westerwolde’!), gaat die stelling volgens ons echter niet op. Alles wat bijdraagt
aan het bevorderen van toerisme en recreatie hoort daarmee tot de kerntaak van deze prachtige
gemeente. Met het in standhouden van de gemeentelijke zwembaden in het zuiden van onze
uitgestrekte gemeente Westerwolde draagt u als gemeente substantieel bij aan de aantrekkelijkheid
voor toeristen en recreanten in onze gemeente. Volgens ons rechtvaardigt dat het open houden van
het zwembad in het meer noordelijke deel van onze gemeente.

Dit alleslaat onverlet dat het overnemen van het zwembad – ondanks de blijvende bijdrage vanuit de
eigenaren van de huiseigenaren van het parc – een extra kostenpost op uw begroting lijkt op te
leveren. Die extra kostenpost voor een 365 dagen beschikbaar overdekt zwembad staat echter in
geen verhouding tot een soortgelijke bijdrage voor de overige twee gemeentelijke zwembaden voor
maar 4 maanden per jaar. Toch begrijpen we de zorg voor uw begroting goed. Een gemeente heeft
vele belangen te dienen en kan niet zomaar extra taken op zich nemen. Echter: u doet dit ook niet
zomaar! Immers, door niets te doen komt uw begroting veel meer onder druk te staan èn wordt de
economie in en rond het dorp Vlagtwedde ernstig geschaad.Dat zou dus echt ‘penny wise,
poundfoolish zijn’.

Wij vragen u dan ook met klem uw besluit wijs en weloverwogen te nemen en niet alleen te kijken
naar die ene extra kostenpost die in uw begroting lijkt te ontstaan. Die valt immers in het niet bij het
verlies aan inkomsten èn het positieve effect van deze voorziening voor onze gemeente?! U staat
toch met ons voor een gezonde gemeente Westerwolde?

Dat vraagt om een unaniem GOvoor de volgende fase voor zwembad ParcEmslandermeer!

We weten immers: ZONDER (ZWEM)WATER GEEN GROEI!

Hoogachtend,
Coba Lubben, Marjan Heidekamp-Prins
Voorzitter dorpsbelangen Vlagtwedde Voorzitter Ondernemersvereniging Vlagtwedde

Reacties zijn gesloten.