Westerwolde stelt strenge eisen aan versoberde opvang kansarme asielzoekers

TER APEL – Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde stelt strenge eisen aan deplannen van het ministerie van Justitie en Veiligheid om nieuwe kansarme asielzoekers
versoberd en separaat op te vangen. Afspraken over de gefaseerde opbouw, maximum
aantallen en het monitoren en voorkomen van overlast zijn hierbij absolute voorwaarden.


Geen extra kansarme asielzoekers naar Ter Apel

In de nieuwe aanpak komen er niet meer kansarme asielzoekers vanuit elders in het land naar TerApel, maar wordt een deel van de nieuwe asielzoekers versoberd en separaat onder strenger
toezicht opgevangen. Hun asielverzoeken worden door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)versneld afgehandeld in Budel en Ter Apel. De gemeente Westerwolde heeft met het COA
afgesproken dat het aantal asielzoekers dat in de versoberde opvang verblijft gefaseerd wordt
opgebouwd en dat de bovengrens van 180, het aantal kansarme asielzoekers dat nu al in Ter Apel
verblijft, niet overschreden wordt.


Overlast mag niet toenemen
Burgemeester en wethouders zijn blij dat de problematiek nu aan de voorkant wordt aangepakt
maar willen wel dat er scherp op toegezien wordt dat de overlast in Ter Apel niet toeneemt maar
dat de maatregelen juist leiden tot minder overlast. Als blijkt dat deze opvang op termijn niet tot
gewenste resultaten leidt, bijvoorbeeld omdat overlast substantieel toe- in plaats van afneemt, zal
de opvangvorm tussentijds worden beëindigd.

Lees meer

Vanaf 2021 nieuw afvalbeleid voor de gemeente. Wat verandert er?

Woensdag 26 augustus stemde de gemeenteraad in met een nieuw afvalbeleid voor 2021-2026. Het nieuwe afvalbeleid brengt een aantal veranderingen met zich mee. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste veranderingen:

Nascheiding PMD

Vanaf 1 januari 2021 hoeft u uw plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD-afval) niet meer gescheiden in te zamelen. U kunt uw plastic dan samen met uw restafval in uw grijze container doen. Het PMD-afval wordt door de afvalverwerker gescheiden van uw restafval. Hierdoor kunnen er meer grondstoffen uit het afval worden gehaald. Tot 1 januari moet u echter uw plastic nog wel blijven scheiden!

Lees meer

Handtekeningen onder de Regio Deal Oost-Groningen

Op 10 juli zijn de handtekeningen onder de Regio Deal Oost-Groningen gezet. Rijksoverheid, provincie en gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten daarmee samen de schouders onder de leefbaarheid in de regio. De afgelopen maanden is de oorspronkelijke aanvraag uitgewerkt tot het programma ‘Van leefbaarheid naar toekomstkracht’.

Uitwerken van het plan

De regio Oost-Groningen (Provincie Groningen en de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde) heeft een deal gesloten met het Rijk voor 30 miljoen euro. De helft van dit bedrag komt van de provincie en de gemeenten, de andere helft van het Rijk. In februari hoorde de regio dat ze de Regio Deal mocht sluiten en het programma kon gaan uitwerken. Daar was tot 1 juli de tijd voor, om de bijdrage vanuit het Rijk op tijd te kunnen reserveren. Na de zomer start de uitvoering van de Regio Deal. Het programma loopt vier jaar.

Het programma

Het programma richt zich op leren, werk en inkomen, gezondheid en woonomgeving. Vanwege de Corona-maatregelen is het op hoofdlijnen geschreven. De verdere uitwerking in projecten gebeurt samen met partijen in de regio. Wethouder Goziena Brongers (Stadskanaal) heeft vertrouwen in de uitvoering: ”Er ligt al een mooi breed programma met goede doelstellingen. Alle partijen willen nu vooral aan de slag.” Enkele projecten zijn al benoemd en gaan na de zomer van start. Het onderwijsproject Route Rubicon en het gezondheidsproject Gezonde Huiskamer worden uitgebreid over meerdere gemeenten in de regio. Ook worden energiecoaches opgeleid om inwoners te helpen bij het besparen op hun energierekening.

Hand erop, schouders eronder

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken omarmt de in gang gezette beweging: “Ik zie dat organisaties en gemeenten elkaar opzoeken om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld scholieren goed voorbereid de regionale arbeidsmarkt op komen. Allemaal omdat de inwoners van Oost-Groningen dat dubbel en dwars verdienen.” De Regio Deal geeft een stevige impuls aan het versterken van de leefbaarheid in Oost-Groningen. Bijzonder aan deze aanpak is de brede samenwerking. De samenwerkende partijen zetten in op goede opleidingen, meer kans op werk, goede voorzieningen, het verbeteren van de gezondheid en het behouden van een mooie woonomgeving. Onderwijsinstellingen, zorgpartijen, bedrijven, overheden, woningcorporaties en werkleerbedrijven werken samen aan de totstandkoming van het plan en trekken ook in de uitvoering samen op.

Wat is een Regio Deal?

De Rijksoverheid wil de kracht van regio’s in Nederland versterken door samen regionale opgaven aan te pakken. Het gaat om uiteenlopende opgaven, zoals het verzilveren van de groeipotenties van regio’s, het aanpakken van sociaaleconomische achterstanden of het verbeteren van de fysieke leefomgeving. Dit kan met onder meer betere scholing, opleiding en meer werk voor de inwoners worden aangepakt. Rijk en regio maken over deze plannen afspraken in de Regio Deals. De looptijd van een Regio Deal is vier jaar.

Lees meer

Fonds Leefbaar Westerwolde

Heeft u een goed idee dat een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid in de buurt, maar mist u het stukje financiering? Misschien kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Fonds Leefbaar Westerwolde. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van een dorpshuis, aanleg van een park of speelvoorziening in uw buurt, of een andere activiteit of dienst. PDFAanvraagformulier Fonds Leefbaar Westerwolde (PDF, 224.2 KB)

Lees meer

Westerwolde sluit 2019 af met positief resultaat van één miljoen

De gemeente Westerwolde sluit 2019 af met een positief resultaat van één miljoen euro. Op
verschillende gebieden heeft de gemeente vorig jaar bezuinigingen doorgevoerd. Er is nog
steeds sprake van tekorten op het sociaal domein, maar de gemeente heeft ook een aantal
incidentele financiële voordelen gehad. De bezuinigingen en de financiële voordelen
hebben ertoe geleid dat 2019 met een positief resultaat afgesloten kan worden.
Ondanks het positieve resultaat verwacht de gemeente de komende jaren wel verder te moeten bezuinigen.

Lees meer

Reiskosten declareren gemeente Westerwolde

Maakt u gebruik van leerlingenvervoer en rijdt u zelf? Of gaat u met de fiets?

De eerstvolgende declaratie kunt u vanaf 1 november 2020 indienen

Hoe werkt het?

  • U declareert de reiskosten achteraf per 3 maanden, zie onderstaand overzicht
  • Nadat u de declaratie hebt ingediend, storten wij het geld binnen 14 dagen op uw rekening
  • Voor vervoer met eigen auto ontvangt u € 0,39 per kilometer
  • Voor vervoer met eigen fiets ontvangt u € 0,09 per kilometer

Lees meer

Lees meer

Ontwerp-omgevingsvergunningen Zonneparken Veendijk Bellingwolde, Veenweg Ter Apel en Vloeiveldweg Vlagtwedde

Westerwolde: Bekendmaking – ontwerp-omgevingsvergunningen Zonneparken Veendijk Bellingwolde, Veenweg Ter Apel en Vloeiveldweg Vlagtwedde
Burgemeester en wethouders van Westerwolde maken bekend dat zij voornemens zijn om op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunningen te verlenen lees meer

Lees meer

Afvalcontainer niet geleegd

Als uw container niet is geleegd, dan kunt u dit bij ons melden. U hoort van ons of uw container alsnog kan worden geleegd. In dat geval spreken wij met u een inhaaldag af. Als u de container onjuist gebruikt, dan kan de afvalinzamelaar de container weigeren. De container wordt de eerstvolgende ophaaldag geleegd mits het verkeerde of teveel aan afval uit de container is gehaald.

Lees meer

Gemeentebelangen Westerwolde wil zich maximaal inspannen voor het behoud van zwembad Parc Emslandermeer

Gemeentebelangen Westerwolde heeft vanaf het eerste begin steeds gestreden om dit zwembad open te houden. Daar waar andere politieke partijen twijfelden om dit bad voor Westerwolde te behouden zijn wij van Gemeentebelangen Westerwolde helder geweest. Dit bad heeft een prominente functie in het dorp Vlagtwedde en de hele regio.

Lees meer